• مثلا مطالعه اسناد پروژه جاری معاونت ۵۰ % - ۵ ساعت
    عنوان فعالیتمیزان پیشرفت(درصد)زمان صرف شده(ساعت) 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .