فرم ثبت نام در دوره کارآموزی سیاستگذاری فناوری های نوظهور

نام(Required)
جنسیت(Required)
جنسیت
سال تولد
شماره موبایل
ایمیل
رشته تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
مقطع تحصیلی(Required)
مقطع تحصیلی
شهر محل سکونت
فعالیت های حرفه ای و سازمانی خود را به صورت مختصر نام ببرید.
فعالیت دانشجویی های خود را به صورت مختصر نام ببرید.
علت ثبت نام خود در این دوره را به اختصار توضیح دهید.

فرم ثبت نام در دوره کارآموزی سیاستگذاری فناوری های نوظهور

نام(Required)
جنسیت(Required)
جنسیت
سال تولد
شماره موبایل
ایمیل
رشته تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
مقطع تحصیلی(Required)
مقطع تحصیلی
شهر محل سکونت
فعالیت های حرفه ای و سازمانی خود را به صورت مختصر نام ببرید.
فعالیت دانشجویی های خود را به صورت مختصر نام ببرید.
علت ثبت نام خود در این دوره را به اختصار توضیح دهید.